Regulamin Ogólny

 1. Wypożyczenie obejmuje sprzęt pozwalający na prowadzenie rozgrywki Archery Tag przez 10 osób jednocześnie:
  • Łuki 
  • Zestaw strzal zakończonych pianką
  • Maska ochronna na twarz
  • Łuczniczy ochraniacz przedramienia
  • Przeszkody Dmuchane(bunkry)
  • Elementy służące do wyznaczenia stref rozgrywki(pachołki taśmy słupki)
 2. Przed rozpoczęciem rozgrywki Instruktor wyjaśnia zasady rozgrywki  oraz zapewniamy opiekę podczas całego czasu rozgrywki.
 3. Osoby nie pełnoletnie potrzebują zgody opiekunów prawnych, Osoby w wieku poniżej 16 lat musza znajdować się pod opieką opiekuna prawnego.
 4. Osoby niszczące sprzęt w sposób zamierzony będą pociągnięte do odpowiedzialności finansowej za uszkodzone mienie.
 5. Cena za wypożyczenie nie obejmuje kosztów dojazdu,ubezpieczenia uczestników oraz rezerwację placu gry.
 6. Rozgrywki mogą być rozgrywane na obszarach zamkniętych (halach sportowych) oraz otwartych, (boiska, łąki, orliki, place zabaw) pod warunkiem że spełniają poniższe wymagania:
  • plac rozgrywki jest przynajmniej w rozmiarach 15x30 metrów.
  • obszar pozwala na rozgrywki w sposób bezpieczny dla otoczenia pojazdów, mienia i innych osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
 7. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać Zasad Bezpieczeństwa

Osoby poniżej 18 roku życia musza mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w rozgrywce. 

Pobierz formularz zgodyna uczestnictow osoby niepełnoletniej na udział w rozgrywce Archery Tag w formie pdf.

 

 

 

Zasady Bezpieczeństwa

 1. Strzelanie z łuku może się odbywać jedynie w miejscu do tego wskazanym przez instruktora.
 2. Podczas całości trwania rozgrywki należy mieć założoną maskę ochronną na twarz. Zdjąć maskę ochronną można zdjąć jedynie po zakończeniu rozgrywki oraz odłożeniu strzał przez wszystkich uczestników rozgrywki.
 3. Pod żadnym pozorem nie wolno celować i strzelać do osób nie biorących udziału w grze oraz poza strefą rozgrywki. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie powodowało wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 4. Zabronione są strzały w głowę, dodatkowo strzał taki nie eliminuje trafionego zawodnika z rozgrywki.
 5. Nie wolno strzelać do zwierząt.
 6. Nie wolno strzelać ze strefy bezpiecznej "SAFE ZONE" znajdującej się pomiędzy polami poruszania się obu drużyn.
 7. Do gry może służyć jedynie sprzęt przeznaczony do rozgrywek Archery Tag, otrzymany od organizatora lub sprzęt na którego organizator wyraził zgodę.
 8. Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania kul z ziemi.
 9. W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych  uczestników, w szczególności  instruktora, sędziego. 
 10. Na terenie gry zabrania się przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia osób wobec których istnieje podejrzenie znajdowania się pod wpływem wyżej wymienionych środków bez możliwości zwrotu opłat za grę.
 11. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowane się gracza należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu  lub kapitanowi drużyny.
 12. W przypadku zauważenia uszkodzonej strzały Archery Tag zabrania się jej dalszego używania, o tym fakcie należy niezwłocznie poinformować organizatora lub instruktora celem usunięcia strzały z rozgrywki.
 13. Każde naruszenie Regulaminu należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu lub kapitanowi drużyny, naruszenie Regulaminu będzie powodowało odpowiedzialność z punktu 14.
 14. Osoba naruszająca zasady Regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora, sędziego lub instruktora. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry i nie może sobie z tego tytułu rościć żadnych praw. Jednak organizator, sędzia lub instruktor, może usunąć gracza także po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, jeżeli zachowanie uczestnika może wskazywać na możliwość kolejnych naruszeń regulaminu.
 15. Organizator zobowiązuje się pouczyć uczestników w zakresie użytkowania sprzętu potrzebnego do gry w Archery Tag
 16. Naruszenie niektórych punktów regulaminu może powodować odpowiedzialność karnoprawną i cywilnoprawną.
 17. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są regulowane przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeksu Cywilnego.